Rehabilitació integral Edifici Plurifamiliar Blanes

ETP.06 005 scaled
ETP.06 004 scaled
ETD.10 004 scaled
ETD.10 003 scaled
ERE.02 007 scaled
ERE.02 006 scaled
ECO.05 005 scaled
ECO.04 004 scaled
ECO.01 013
ECO.01 008 scaled
Blanes Obra acabada 1
Blanes Obra acabada 2
Blanes Obra acabada 3
Blanes Obra acabada 4
Blanes Obra acabada 5
Blanes Obra acabada 6
Blanes Obra acabada 7
Blanes Obra acabada 8
Blanes Obra acabada 9

Preparació i impermeabilització de coberta amb “mepalàstic” per impermeabilitzar i la posterior formació de paviment flotant amb peces ceràmiques sobre suports regulables.

Diferents acabats de paviments exteriors, per terrasses o zones comunes.

Es pot comprovar l’estat inicial de les obres i la posterior restauració de la façana complint un cop acabats els treballs les exigències tècniques actuals. Vetllant en tot moment per la seguretat en la realització de les tasques i utilitzant tots els nostres recursos pel bon funcionament. 

Donant els últims retocs abans de la neteja final d’obra, important per a nosaltres entregar les instal·lacions en condicions òptimes d’ordre i neteja 

Un cop fets els treballs, els resultats són els desitjats pels nostres clients, cuidant els detalls, vetllant els espais, sempre tenint cura de la neteja i l’orde en el transcurs de l’obra i en l’entrega d’aquesta.