Patel: Rentat de camions

EFO.03 set04 encofrat a una cara de formigo HM 20 3 scaled
EFO.03 set12 encofrat pous 2 scaled
EMC.02B set13 encofrat murs 2 scaled
EMC.04 set16 formigonat mur rentador scaled
EMC.04B set31 1
EMT.06 set18 terraplenat 1 scaled
EMT.06 set18 terraplenat
EMT.06 set19 terraplenat 3 scaled
EMT.06 set20 terraplenat scaled
EPA.03A set45 col. mallasso 2 scaled
EPA.07 set47 formigonat rombes 1 scaled
ESA.10 set43 Armat sunxo canal Ulma 03  scaled
ESA.10 set44 Canal Ulma 2 scaled
IMG 20220829 WA0005 1

Edifici destinat a rentatge de camions. S’ha hagut de recréixer i compactar la zona de treball amb material reciclat de la mateixa obra, fonamentació amb calzes per pilars prefabricats, embeguts dintre les sabates de fonamentació, estructura prefabricada de formigó, Coberta Sandwich, paviments de formigó amb pendents, recollida d’aigües fins a les arquetes i conducció a la depuradora.

L’edifici amb capacitat pel rentatge de 3 camions de gran tonatge simultàniament, amb tres entrades, tres zones de rentatge separades per panells de formigó, amb aigua a pressió en cadascuna d’elles, recollida i conducció fins a Depuradora.