Patel: Rentat de camions

EFO.03 set04 encofrat a una cara de formigo HM 20 3 scaled
EFO.03 set12 encofrat pous 2 scaled
EMC.02B set13 encofrat murs 2 scaled
EMC.04 set16 formigonat mur rentador scaled
EMC.04B set31 1
EMT.06 set18 terraplenat 1 scaled
EMT.06 set18 terraplenat
EMT.06 set19 terraplenat 3 scaled
EMT.06 set20 terraplenat scaled
EPA.03A set45 col. mallasso 2 scaled
EPA.07 set47 formigonat rombes 1 scaled
ESA.10 set43 Armat sunxo canal Ulma 03  scaled
ESA.10 set44 Canal Ulma 2 scaled
IMG 20220829 WA0005 1

Edifici de rentat amb capacitat per a tres camions. S’ha recrescut i compactat la zona de treball amb material reciclat de la mateixa obra. Fonamentació amb calzes, estructura prefabricada de formigó, Coberta Sandwich, paviment de formigó fratassat i recollida d’aigües fins a depuradora.