Patel: Sitja de Congelat Autoportant de 7.200 palets europeus

EEI.01 SET27 socol de 35 Picking 2 scaled
EFO.02 SET 22 Gunitat interior pilars i costat rampa silo 3
EFV.11 SET 40 Muntatge d encofrat fossats scaled
EMC.05 SET 03 Realitzacio de Mur 2 3 scaled
EPA.01 SET 26 Formigonat llosa inferior cavitis 2 scaled
EPA.02 SET 27 Collocacio de cavites juntament amb la malla 2 scaled
EPA.03 SET 27 Collocacio de malla i gelosia 2 scaled
EPA.06 SET 29 Segona capa de geotextil del primer sandvic a sota al PIR 2 scaled
EPA.07 SET 30 Collocacio EPDM sobre PIR 2 scaled
EPA.10 SET 32 Formigonat llosa final 3
EPE.02 SET 42 Collocacio de cavitis segona fase expedicions 6 1 scaled
EPE.02 SET 44 Formigonat sobre cavitis scaled
EPE.04 SET27 collocacio malla paviment picking 4 scaled
EPE.06B SET 19 Geo EPDM Geo Zona capcalera 04
EPE.11B SET 04 Collocacio de PIR de 14cm zona expedicions scaled
EPE.15 SET28 Paviment formigo 1 scaled
ETR.02.01 SET 03 Paret acabada scaled

Demolició de pedra amb voladura controlada, retirada i matxucada de material rocós, per posterior reaprofitament en l’anivellació i compactació de la base.

Armat i gunitat a 9,00 m alçada en tot el perímetre, fonamentació, peikkos, estructura prefabricada de formigó i murs perimetrals.

Diferents fases de pavimentació de lloses, impermeabilització, aïllament tèrmic, recirculació d’aires i llosa d’acabat d’alta planimetria.

Molls exteriors per expedicions, fossats, baranes, escales, elements de protecció i senyalització, pintura i instal·lació de guies per estanteries automàtiques.