Patel: Sitja de Congelat Autoportant de 7.200 palets europeus

EMC.05 SET 03 Realitzacio de Mur 2 3 scaled
EPA.01 SET 26 Formigonat llosa inferior cavitis 2 scaled
EPA.02 SET 27 Collocacio de cavites juntament amb la malla 2 scaled
EPA.06 SET 29 Segona capa de geotextil del primer sandvic a sota al PIR 2 scaled
EPA.07 SET 30 Collocacio EPDM sobre PIR 2 scaled
EPA.10 SET 32 Formigonat llosa final 3
EPE.02 SET 42 Collocacio de cavitis segona fase expedicions 6 1 scaled
EPE.02 SET 44 Formigonat sobre cavitis scaled
EPE.04 SET27 collocacio malla paviment picking 4 scaled
EPE.06B SET 19 Geo EPDM Geo Zona capcalera 04
EPE.11B SET 04 Collocacio de PIR de 14cm zona expedicions scaled
ETR.02.01 SET 03 Paret acabada scaled

Demolició de pedra amb voladura controlada, retirada i picada de material rocós, per a posterior reaprofitament en l’anivellament i compactació de la base.

Armat i gunitat a 9,00m d’altura a tot el perímetre, fonamentació amb peikkos, estructura prefabricada de formigó i murs perimetrals.

Diferents fases de pavimentació de lloses, impermeabilització, aïllament tèrmic, recirculació d’aire i llosa acabada amb paviment d’alta planimetria.

Molls exteriors per a expedicions, canalines, embornals, baranes, escales, elements de protecció i senyalització.