Patel: Urbanització Interior i Exterior

CPA.04 set08 pintura zona ctra C 153 1 1 scaled
CPA.06 set09 barrera de seguretat 12
EPA.03.1 set06 illetes 1 scaled
EPA.04.17 set09 fletxa mixta scaled
JC1091 0781 PanoWeb
JC1091 1090Web
JC1091 1122 PanoWeb

S’han coordinat i realitzat tots els treballs, desforestació, replanteig, neteja i anivellació; seguit dels treballs de detonacions controlades, matxuqueig de material rocós in situ per a posterior utilització del mateix com a reomplert del terreny. També s’han realitzat excavacions per a serveis, rases d’enllumenat, contraincendis i sanejament.

També s’han realitzat els treballs de reomplert, compactació i pavimentació per trànsit de vehicles, amb acabats d’aglomerat, formigó, panots, voreres,  paviments especials, ajardinaments, rotondes, guals de vianants, mobiliari urbà divers, enllumenat públic i senyalització vertical i horitzontal. Realització de murs de formigó de diverses alçades.